Kdo smo

Smo projektivno in svetovalno podjetje z bogatimi izkušnjami, ki nudi zainteresiranim naročnikom širok nabor storitev na področju urbanizma, arhitekture, gradbenih konstrukcij, projektnega inženiringa, projektantskega nadzora ter izdelave programov opremljanja stavbnih zemljišč. Naša dejavnost temelji na načelu, da za uspešno opravljeno storitev morata biti izpolnjena dva bistvena pogoja: strokovno in kvalitetno izdelana dokumentacija, ki bo usklajena s predpisi in potrebami naročnika, ter dosledno upoštevanje dogovorjenih rokov. Uresničujemo pravilo, da je za storitve potrebne za izdelavo popolne dokumentacije, za katere nismo strokovno kvalificirani, potrebno vključiti zunanje samostojne in strokovno usposobljene osebe. Le na tak način lahko zagotovimo ustrezno projektno dokumentacijo, ki bo služila svojemu namenu.
Od leta 2002 do 2013 smo delovali kot INŽENIRSKI BIRO KOPER, Dušan Ivančič s.p. (kratko IBK) in preimenovali v IBK Studio za projektiranje, Dušan Ivančič s.p.. Leta 2013 smo se preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo IBK STUDIO, projektiranje, urbanizem in svetovanje d.o.o. (kratko IBK STUDIO d.o.o.).

IBK studio obsega

celostno vodenje projekta v vseh fazah izdelave prostorske in projektne dokumentacije, kjer zagovarjamo inovativen in etičen pristop k reševanju strokovnih problemov.
urbanistično načrtovanje, kjer zagovarjamo trajnostni pristop glede izrabe zemljišč in umestitve objektov v prostor ob upoštevanju različnih lastniških razmerij ter javnih koristi.
arhitekturno projektiranje, kjer dajemo poudarek optimalni programski zasnovi stavb, skladnosti načrtov, novim tehnologijam, učinkoviti rabi energije in tržnim zakonitostim.
3D predstavitve, vizualizacije in fotomontaže objektov za potrebe investitorja kot tudi širše javnosti, ki je zainteresirana za prikaz predvidenega posega v prostor.
projektiranje gradbenih konstrukcij
izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč
projektantski nadzor objekta

IBK studio sodelovanje

Zagotovljamo celostni pristop, kjer ima investitor pravico in dolžnost, da v vseh fazah spremlja razvoj projekta in pri njem aktivno sodeluje. Zato zagovarjamo sodoben pristop k vodenju projekta, kjer ima faza skrbne proučitve projektne naloge in izdelave zasnove odločilen pomen za strokovno in kvalitetno izdelano dokumentacijo. Pristop je zasnovan na način, da sta za vsako zaključeno projektno kot tudi izvedbeno fazo znana potreben čas in investicijska vrednost. Storitve izvajamo strokovno in kvalitetno s ciljem, da v največji meri zadostimo zahtevam in željam investitorja ob spoštovanju zakonodaje in etičnega kodeksa ravnanja. Za svojo dejavnost imamo vso potrebno strojno in programsko opremo, ki jo dopolnjujemo glede na spreminjajočo se zakonodajo ter hitri razvoj tehnik in tehnologij.

Urška Ivančič, mag. inž. arh.

2002/03, vpis na Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
2003/04, demonstratorka pri prof. dr. Blaž Vogelnik - arhitektne konstrukcije
2006/07, dodiplomsko izpopolnjevanje na Leibniz Universität Hannover, Fakultät für Architektur und Landschaft, Nemčija
2007/08, študijsko izpopolnjevanje na 2. bolonjski stopnji
2008, pridobljen strokovni naziv - univ.dipl.inž.arh. in mag.inž.arh.
2008/09, redna zaposlitev v projektivnem podjetju Investbiro Koper, d.d., Koper
2009, redna zaposlitev v projektivnem podjetju IBK Studio za projektiranje, s.p., Koper
2010, samostojno delovanje na področju urbanizma in arhitekture (vodja projektov)
2011, pridobljena licenca "A" za odgovorno projektiranje in prostorsko načrtovanje

Mag. Dušan Ivančič, univ. dipl. inž. grad.

1975-1991 (Odgovorni projektant - statik v projektivnem podjetju Investbiro Koper.)
kompleks stanovanjskih stolpičev Za gradom (12 etaž), stan. kompleks Žusterna III (7 etaž),
poslovna stavba Banke Koper (10 etaž), Intereuropa špedicije (8 etaž), poslovna stavba ob Cesti Zore Perello - Godina (5 etaž), poslovni center Za gradom,
poslovno servisni objekti: kompleks Intereurope ob vzhodni vpadnici, Citroenov prodajno-servisni kompleks ob obalni HC (jeklena konstrukcija),
več objektov v poslovno proizvodnem kompleksu Lame Dekani, Kemiplas Dekani, Cimos (Šalara), jeklene nadstrešnice v Luki Koper,
Grand hotel Emona na Bernardinu (13 etaž - v sod. s Slovenija projektom iz Ljubljane),
potniški terminal na Kolodvorski (jeklena konstrukcija), OŠ Marezige, VVZ (vrtec) Za gradom in v Semedeli, športna dvorana v Škofijah, dijaški dom v Portorožu (7 etaž), šolski kompleks srednje gozdarske šole v Postojni,
poslovni objekt v središču Umaga (5 etaž), hotel v Sarajevu, prenova več stavb v mestnem jedru in na popotresnem območju.

1991 - 1996: namestnik direktorja Zavoda za družbeni razvoj v Mestni občini Koper.

1996 - 2002: svetovalec Župana odgovoren za pripravo razvojnih projektov in za spremljanje priprave prostorsko in projektne dokumentacije za izgradnjo državne infrastrukture na območju MOK (AC Klanec-Srmin, Navezava Luke Koper na AC, HC med Škofijami in Izolo, HC Koper-Izola, 2. železniški tir).

2002 - : samostojno opravljanje dejavnosti na področju:
  • izdelave načrtov gradbenih konstrukcij,
  • izdelave programov opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno opremo,
  • izdelave strokovnih podlag k prostorskim aktom (OPN, OPPN),
  • predinvesticijske študije za posege v prostor,
  • svetovanje občinskim službam pristojnim za odmero komunalnega prispevka,
  • recenzije načrtov gradbenih konstrukcij in programov opremljanja.