5 korakov do izvedbe vašega projekta

1. PRESOJA MOŽNOSTI IZVEDBE PROJEKTA

Investitorji so brez zavezujočih informacij o možnosti gradnje na zemljiščih, ki so po prostorskem aktu zazidljiva, zato predstavlja nakup zemljišča in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja veliko tveganje. Zakonodajno urejanje je nepregledna in zapletena zbirka postopkov in soglasij, zaradi katerih je pridobivanje upravnih dovoljenj dolgotrajno, končne odločitve pa so prepuščene soglasjem, ki jih mora pridobivati investitor na zemljiščih namenjenih gradnji. Investitorju podatki iz uradnih evidenc (dejansko stanje, lastninske pravice, lokacijski podatki,...) ne nudijo potrebnih informacij, da bo svoj projekt lahko tudi uresničil. V našem podjetju vam na podlagi lastnih izkušenj in odličnega poznavanja zakonodajnih postopkov, predpisanih omejitev ter varstvenih režimov izdelamo preveritev možnosti izvedbe vašega projekta, ki bo podlaga za nadaljnje odločanje o projektu.

2. PREIZKUS IZVEDBE PROJEKTA Z "NAČRTOM" - IDEJNA ZASNOVA (IDZ)

Če ste na podlagi preveritve prostorskih informacij sprejeli odločitev o izvedbi projekta, sledi izdelava Idejne zasnove (IDZ), s katero še pred naročilom projektne dokumentacije (PGD) preverimo možnost pridobitve gradbenega dovoljenja. IDZ, ki vključuje načrt arhitekture s prikazom priključkov na javno infrastrukturo, je podlaga za pridobitev predpisanih projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev na javno infrastrukturo. Vodenje celotnega projekta je izključno naša naloga, ki v fazi priprave IDZ vključuje pridobivanje predpisanih soglasij kot tudi svetovanje ter zastopanje interesov investitorja pri pristojnih inštitucijah: nosilcih urejanja prostora (soglasodajalci), občini, kasneje tudi upravni enoti. Lahko se odločite tudi za Idejni projekt (IDP), ki vam bo nudil idejni prikaz s predpisi usklajenih variantnih rešitev projekta. Priporočamo, da v fazi IDZ investitor potrdi projektno nalogo, ki bo poleg programa, gabaritov objekta in prostorske zasnove vsebovala tudi zahteve glede tipa konstrukcije in temeljenja objekta, načina ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, varnostnih sistemov. Za potrebe lažje predstave, oglaševanja, prodaje, vam za potrjeno rešitev lahko izdelamo tudi 3D predstavitev, vizualizacijo s fotomontažo ali maketo.

3. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

Naloga uspešnega projektanta je, da izdela Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) na način, ki bo v največji možni meri izpolnjeval potrebe investitorja in bo skladen z veljavnimi tehničnimi in gradbenimi predpisi, prostorskimi akti, soglasji, elaborati. Zaradi zagotavljanja celovitosti projekta vključujemo izkušene odgovorne projektante različnih strok. V kolikor je v upravnem postopku potrebno za načrtovane posege pridobiti služnostno ali stavbno pravico ali soglasje sosednjega zemljišča, vam bomo pri tem svetovali ali vas usmerili k pravnikom, s katerimi uspešno sodelujemo. Zagotavljamo strokovno in kvalitetno izdelane ter usklajene načrte, zato se pri vodenju projekta prizadevamo za čimboljše sodelovanje med investitorjem, odgovornimi projektanti in pristojnimi službami za izdajo upravnih dovoljenj.

4. PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Izkušnje kažejo, da je kvaliteta izgradnje v prvi vrsti odvisna od Projekta za izvedbo (PZI), če načrte izdelajo izkušeni inženirji, ki so hkrati odgovorni projektanti Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Le-ti lahko načrtujejo sestavne elemente PGD- ja na najboljši možni način tako, da je možno prilagajati faze gradnje, uskladiti morebitne spremembe, nadgraditi detajle izvedbe, določiti finalne obdelave, ipd. Kvaliteten popis gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (GOI) je zato nujna sestavina projekta, ki bo služila pridobivanju različnih ponudb in sklenitvi gradbene pogodbe z najugodnejšim izvajalcem. Za potrebe nadzora nad skladnostjo gradnje s potrjenimi načrti vam naše podjetje nudi tudi projektantski nadzor.

5. PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)

Pravno varstvo izvedenega projekta si lahko zagotovite le s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in vpisom nepremičnine v uradne evidence. Z izgradnjo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta še ni izpolnjen pogoj za vris in vpis nepremičnine v uradne evidence. Po predpisih o evidentiranju zgrajenih objektov je potrebno pripraviti Projekt izvedenih del (PID), ki bo služil kot podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja. S to fazo ste vaš projekt v celoti zaključili in lahko objekt uporabljate.